Rap chiêu cuối của các Hero trong Overwatch05:10

  • 1,989,866 lượt xem
Xuất bản ngày 10 Tháng Năm, 2017

Bài hát được thực hiện dựa trên nhạc nền là âm thanh các chiếu Ultimate của Hero trong Overwatch

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: