Hướng dẫn các điểm hồi máu trên map Watchpoint: Gibraltar

(Overwatch VN) – Watchpoint: Gibraltar là một map Payload hoàn toàn. Nghĩa là các trận đấu trải dàn trên toàn map  theo tiến độ của xe được đẩy đi. Cũng có nghĩa các điểm hồi máu sẽ chỉ có ý nghĩa vào đúng thời điểm Payload ở gần đó.

[URIS id=2361]

BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ