Map Callouts: Dorado

(Overwatch VN) – Dorado là một map dạng Payload thuần túy lấy bối cảnh là một thành phố cả Mexico nằm bên một vịnh biển rất đẹp. Thành phố thường tổ chức lễ hội kỷ niệm kết thúc chiến tranh với Omnic. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đây là một điểm nóng trong Overwatch.

dorado-banner

Thời gian bắt đầu: 5:00
Checkpoint #1: +3:00
Checkpoint #2: +2:00
Thời gian tổng: 10:00

[URIS id=1577]

Gợi Ý

Gửi phản hồi