Chỉnh Overwatch cho máy cấu hình yếu

(Overwatch VN) – Dù là một tựa game có yêu cầu cấu hình cao. Tuy nhiên nếu biết cách cài đặt bạn vẫn có thể chơi tốt Overwatch dù cấu hình không quá cao.

Bước 1:

Mở theo đường dẫn Documents>Overwatch>Setting rồi mở cái file Setting_v0 trên hình ra.

Bước 2:

Xóa hết tất cả từ chỗ [Render.13] đến dưới cùng cùng

Bước 3:

Thêm đoạn code này vào thay thế

[Render.13]
AADetail = “0”
DirectionalShadowDetail = “1”
DynamicAmbient = “0”
EffectsQuality = “1”
FullScreenHeight = “768”
FullScreenRefresh = “60”
FullScreenWidth = “1366”
FullscreenWindow = “0”
FullscreenWindowEnabled = “0”
GFXPresetLevel = “1”
LimitTo30 = “1”
LimitToRefresh = “0”
LocalFogDetail = “1”
LocalReflections = “0”
MaxAnisotropy = “1”
MaxEffectsAnisotropy = “1”
MaxExtraQualityAnisotropy = “1”
MaximizedWindow = “1”
RefractionDetail = “0”
RenderBrightness = “0.000000”
RenderContrast = “1.000000”
RenderScale = “0”
ShowFPSCounter = “0”
SimpleDirectionalShadows = “1”
SSAOEnabled = “0”
SSLRDetailLevel = “0”
TranslucentShadowDetail = “0”
TripleBufferingEnabled = “0”
UseGPUScale = “0”
WindowedFullscreen = “0”
WindowedHeight = “576”
WindowedPosX = “-8”
WindowedPosY = “-8”
WindowedWidth = “1024”
WindowMode = “2”

Sửa file
Sửa file

Bước 4:

Lưu nó lại, rồi chuột phải vào, chọn read only.

Bước 5:

Vô game thưởng thức ^^
Lưu ý là nếu bạn muốn thay đổi setting nào thì mỗi lần đăng nhập sau sẽ phải setting lại. Copy file Setting_v0 cũ ra chỗ khác, nếu bị lỗi gì còn có cái để sửa !!
Nên để chế độ borderles windowed

BÀI LIÊN QUAN

73 Comments
  1. Ảnh hồ sơ của lam
  2. Ảnh hồ sơ của Tuan

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ